NEWS

Development of an innovative, cost-effective chemical self-tensioning concrete load-bearing structure

Inovatīvas, ekonomiski izdevīgas ķīmiski pašspriedzoša betona nesošās konstrukcijas izstrāde

Projekta numurs / Project No.:  5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005
Norises laiks / Time of execution: 3. ceturksnis / 3rd Quarter 01.09.23.-30.11.23.

Par mūsu projektu/ About our project:
Projekts #5 / Project #5: Inovatīvas, ekonomiski izdevīgas ķīmiski pašspriedzoša betona nesošās konstrukcijas izstrāde / Development of an innovative, cost-effective chemical self-tensioning concrete load-bearing structure

Tika iekārtots būvlaukums, kurā tika izveidotas pilna izmēra pārbaudes plātnes, t.sk. pamatu plātnes izveide, kolonnu izveide, šķiedru optikas sensoru izvietošana, pārbaudes plātņu izveide. 

A construction site was set up where full-size test slabs were created, incl. the creation of the foundation slab, the creation of columns, the placement of fiber optic sensors, creation of test slabs.


View all news